หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-07 11:00:04


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565

---------------------------

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย 

ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.

ต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.

---------------------------

สนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีความสามารถสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและแสดงศักยภาพในระดับนานาชาติ

สนับสนุนไม่เกิน 3 ทุนต่อปี (อย่างน้อย 1 ทุน สนับสนุนนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ)

ทุนละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 3 ปี

---------------------------

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
00-ประกาศทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง 2565.pdf
01-แบบข้อเสนอโครงการ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง.doc
01-แบบข้อเสนอโครงการ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง.pdf
02-แบบรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx
02-แบบรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.pdf

---------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 วช.

- นางสาวสุมนา คุณาธรรม 

โทร : 02 579 1370-9 ต่อ 411 

Email : sumana.k@nrct.go.th

ฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่ สวทช.

- ดร.สิริกัญจณ์ เนาวพันธ์ 

โทร : 02 644 8150 ต่อ 81832 

Email : sirikan.nawapan@nstda.or.th

- นางสาววนัสนันท์ ศิริวัฒน์  

โทร : 02 644 8150 ต่อ 81882 

Email : wanatsanan.sir@nstda.or.th

#mhesi

#nrct

#nstda

#tsri

#NRIIS


พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th