หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน.
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน.

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-18 09:47:20

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. 

     วันนี้ (17 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม (Project/Program Officer : PO) ของหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา ควบคู่กับการศึกษาดูงานภายในประเทศที่เป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนสนับสนุนให้มีการฝึกปฏิบัติการจริง โดยมีระบบพี่เลี้ยงเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และเพื่อให้การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์อทิตยา บัวศรี : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th