หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หารือแนวทางการดำเนินการโหนด RAINS for Thailand Food Valley การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย ร่วมกับผู้บริหารสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หารือแนวทางการดำเนินการโหนด RAINS for Thailand Food Valley การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย ร่วมกับผู้บริหารสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-21 09:34:43

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หารือแนวทางการดำเนินการโหนด RAINS for Thailand Food Valley การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย ร่วมกับผู้บริหารสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร

     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และนายพัชร กิ่งก้าน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประชุมร่วมกับผู้บริหารและคณะของสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร โดย นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายวิรัตน์ สายแวว หัวหน้ากลุ่มงานกิจการพิเศษ ส่วนตรวจและบังคับการ 1 และนางสาวเสาวลักษณ์ จิรัฐตรีทิพ เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ ส่วนตรวจและบังคับการ 1 เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ (ภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน) การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมาตรฐานอาหารสตรีทฟู๊ด ณ ห้องประชุมกรุงธน 1 สำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ปัญชลิกา ตะเคียนราม : ข้อมูล

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU#IRDSSRU#RAINSFORTHAILANDFOODVALLEY

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.

thwww.ssru.ac.th