หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > 2 นักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับทุนวิจัยจาก บพข. ประจำปีงบประมาณ 2566
2 นักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับทุนวิจัยจาก บพข. ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-21 13:23:32

2 นักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับทุนวิจัยจาก บพข. ประจำปีงบประมาณ 2566 

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง “เส้นทางมรดกโลกอุดรธานี : ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึ่งมี ผศ.ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย

     ทั้งนี้ มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุน 2 รายดังนี้ 

     1. อาจารย์ ดร.รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 เรื่อง เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แหล่งมรดกโลกจังหวัดอุดรธานี

     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภูมิ แสวงกุล  คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์บริบทชุมชนตามรอยเส้นทางมรดกโลกอุดรธานี 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ออกแบบ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th