หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ อพ.สธ. > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-08-31 16:52:49

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2564

      วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจากหน่วยงานคณะ/วิทยาลัย ประกอบด้วย  คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง และศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  นอกจากนี้ยังมีนางสาวอทิตยา บัวศรี สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และนายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet โดยการประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัยตามแผนปฏิบัติงาน ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 39 โครงการ และวาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง