แผนปฎิบัติการ


แผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Download


แผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Download
- แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พ.ศ. 2563
Download
- แผนบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563Download
- แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563Download
- แผนจัดซื้อจัดจ้างDownload


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์Download
- รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารทรัพยากรDownload
- รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรDownload


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์Download
- รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารทรัพยากรDownload
- รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรDownload
- แผนปฏิบัตการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย
(ภายในประเทศ)
Download