เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้


1.แหล่งเรียนรู้ ICT เพื่อการศึกษา (คณะครุศาสตร์)การใช้กิจกรรมสื่อการเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์.
2.แหล่งเรียนรู้ด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office)  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)พลังงานมีค่า ขยะมีตังค์.
3.ศูนย์การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)การสร้างนิตยสารรูปแบบ e-magazine การท่องเที่ยวของชุมชนตลาดน้ำท่านา (ท่านา e-magazine)
4.ศูนย์การเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์สู่ชุมชน (คณะวิทยาการจัดการ)องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างทักษะทางการสื่อสารด้านภาษาในยุค Thailand 4.0
5.แหล่งเรียนรู้วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)การสร้างสื่อเพื่อใช้ในการสื่อสารฐานความรู้ของชุมชน
6.ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและงานสร้างสรรค์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)ทักษะการวาดออกแบบเครื่องกายแต่งกาย
7.ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย)วิธีการพิจารณาคุณภาพวารสาร.
8.แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน (วิทยาลัยนานาชาติ)การใช้ภาษาเกี่ยวกับการให้บริการในภัตตาคาร
9.ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)เทคนิคการสร้างเยาวชนให้พร้อมสู่ยุค Thailand 4.0.
10.แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม (วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ)การป้องกันเยาสพติดของเยาวชน.
11.ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (วิทยาลัยสหเวชศาสตร์)การสร้างพัฒนาคิวอาร์โคดพืชสมุนไพรในจังหวัดสมุทรสงคราม.
12.แหล่งเรียนรู้ "ไทดำ" บ้านไผ่หูช้าง จังหวัดนครปฐม (วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่)การตัดต่อภาพยนตร์สั้น การตัดต่อ Editing.
13.ศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
การใช้รถฟอร์คลิกอย่างปลอดภัย.
14.แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสถาปัตยกรรม (Architecture Leaning Center :ALC)
 (วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์)
เทคนิคการปฏิบัติการถ่ายทอดการนำเสนอผลงานบนวัสดุกระดาษสี.
15.ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)
การชำระพระประวัติของเจ้านาย 2 พระองค์ โดยการรวบรวมเอกสารผลงานจากการการประกวดงานเขียนเชิงวิชาการ ภายใต้แนวคิด “ปิยรัตนนารี...ดุษฎีพระประวัติ
16.ศูนย์การเรียนรู้วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น บ้านคำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีการสร้างปฏิทินวัฒนธรรมท้องถิ่นคำชะโนด.
17.ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนเมือง วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครหลักสูตรการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ.
18.ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมสมุนไพรปราบศัตรูพืช.
19.ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการ เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน ตลาดน้ำบางน้อย มรภ.สวนสุนันทาสุคนธบำบัด พิมเสนน้ำ.
20.ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการ บ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามสมุนไพรปราบศัตรูพืช.
21.แหล่งการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)เทคนิคการระบายสีชอล์คเพื่อการแข่งขัน