เอกสารประกอบการเบิกจ่าย


รายการเอกสารDownload
1. ใบสำคัญรับเงิน
Download
2. ใบเสนอราคา
Download
3. ใบส่งมอบงาน
Download
4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
Download
5. ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
Download
6. แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
Download
7. หนังสือมอบอำนาจ
Download
8. ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
Download
9. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษา
Download
10. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษา
Download
11. หลักฐานการจ่ายเงินนักศึกษา
Download
12. แบบนำส่งเอกสารการเบิกจ่าย
Download
13. ระยะทาง
Download
14. กรอบค่าใช้จ่ายปี 2560
Download
15. ค่านักศึกษาช่วยงาน
Download