เอกสารประกอบการเบิกจ่าย


รายการเอกสารDownload
1. ใบสำคัญรับเงิน
1.ใบสำคัญรับเงิน.doc
2. ใบเสนอราคา
2.ใบเสนอราคา.doc
3. ใบส่งมอบงาน
3. ใบส่งมอบงาน.doc
4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน.pdf
5. ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
5. ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ.doc
6. แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
6. แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdf
7. หนังสือมอบอำนาจ
7. หนังสือมอบอำนาจ.doc
8. ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
8.ใบสำคัญรับเงินวิทยากร.doc
9. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษา
8.ใบลงเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษา.pdf
10. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษา
10. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษา.pdf
11. หลักฐานการจ่ายเงินนักศึกษา
11. หลักฐานการจ่ายเงินนักศึกษา.pdf
12. แบบนำส่งเอกสารการเบิกจ่าย
แบบนำส่งเอกสารการเบิกจ่าย 2561.doc
13. ระยะทาง
13. ระยะทาง.pdf
14. กรอบค่าใช้จ่ายปี 2560
14. กรอบค่าใช้จ่ายปี 2560.pdf
15. ค่านักศึกษาช่วยงาน
15. ค่านักศึกษาช่วยงาน.pdf