เอกสารประกอบทุนอุดหนุนงบรายได้มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ปี 2564 (R2R)


เอกสารประกอบทุนอุดหนุนงบรายได้มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ปี 2564 (R2R)
รายการเอกสารDownload
1.  แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2RDOWNLOAD
2.  แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรมDOWNLOAD
3. คำรับรองการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)DOWNLOAD
4. ไฟล์รวมเล่มร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ R2RDOWNLOAD
5.  คู่มือการเสนอขอทุนวิจัย R2R ปี 2562 (สายสนับสนุนวิชาการ)DOWNLOAD