เอกสารประกอบการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบรายได้ (สายวิชาการ) ปี 2564


เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนงบรายได้มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ปี 2564
รายการเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (โครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย) 2564DOWNLOAD
2. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (ชุดโครงการวิจัย) 2564DOWNLOAD
3. แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรมDOWNLOAD
4. วจ. 01-64 ร่าง-อววน-2563-2570DOWNLOAD
5. วจ. 02-64 ร่างกรอบการวิจัยตามแผน ววน.ปี 2564DOWNLOAD
6. ไฟล์นำเสนอประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการ ปี 2564DOWNLOAD
7. รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ เดือนมกราคม - สิงหาคม 2564DOWNLOAD
8. แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยDOWNLOAD
9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(งบรายได้มหาวิทยาลัย)DOWNLOAD
10. ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัย (P, I, G)DOWNLOAD
11. คู่มือการใช้ระบบ Ris เพื่อขอทุนรายได้ปี 2564 โครงการชุดDOWNLOAD
12. คู่มือการใช้ระบบ Ris เพื่อขอทุนรายได้ปี 2564 โครงการย่อยDOWNLOAD
13. ปฏิทินทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564DOWNLOAD
14. คู่มือนักวิจัยและบริการวิชาการ 2562DOWNLOAD
15. เอกสารการเบิกจ่ายทุนรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2564DOWNLOAD
16. คำแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์DOWNLOAD
17. คู่มือการจัดทำรายงานวิจัยDOWNLOAD
18. แบบฟอร์มรายงานการเงินDOWNLOAD
19. แบบฟอร์มหลักฐานการผ่านการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับว่าจะได้รับการตีพิมพ์DOWNLOAD