เอกสารประกอบการอบรมระบบตรวจการเทียบซ้ำผลงานวิชาการ


ชื่อเอกสารDownload
ระบบ Turnitin
1. เอกสารประกอบการอบรมการใช้ระบบตรวจการเทียบซ้ำของผลงานวิชาการ (Turnitin) ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยDownload
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบตรวจการเทียบซ้ำของผลงานวิชาการ (Turnitin) ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยDownload
3. เกณฑ์หัวข้อที่ยกเว้นการตรวจความเทียบซ้ำของผลงานวิชาการDownload
4. ข้อสังเกตุการตรวจการเทียบซ้ำของบทความวิจัยโดยโปรแกรม Turnitin
Download


ระบบอักขราวิสุทธิ์

1. ระบบตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Download