หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ประชุมในรูปแบบ Online เวลา 16.30 - 17.30 น. เพื่อเรียนปรึกษาเกณฑ์และแผนการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาบทความวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ QS Ranking
ประชุมในรูปแบบ Online เวลา 16.30 - 17.30 น. เพื่อเรียนปรึกษาเกณฑ์และแผนการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาบท ...
16 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 73
จัดอบรม U2T ตำบลตลาดกรวด จังหวัดอ่างทอง เวลา 07.30-18.00 น. มีณ จังหวัดอ่างทอง
18-19 ส.ค. 65 จัดอบรม U2T ตำบลตลาดกรวด จังหวัดอ่างทอง เวลา 07.30-18.00 น. มีณ จังหวัดอ่างทอง ...
18 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 73
โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (พื้นที่ภาคใต้ตอนบน) ณ จังหวัดระนอง
21-22 ส.ค. 65 โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประ ...
21 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 73
จัดโครงการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS WORLD UNLVERSITY RANKNGS ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5
จัดโครงการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาผลงานตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วย QS WORLD UNLVERSITY R ...
23 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 73
Food Valley 65 โหนดนวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย โดยนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมเทียบกับแผนงาน (ภาคผนวก 6 แนบสัญญา)
25 ส.ค. 65 Food Valley  65 โหนดนวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยโดยนำเสนอผลการดำ ...
25 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 73
กิจกรรมย้อนหลัง