หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์”
     ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์&r ...
1 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)
    เรียนเชิญ นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนโครการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561-2 ...
8 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้รับกับการจดสิทธิบัตร
ฟรี!!!!!โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร---------------------------------------- ...
14 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
กิจกรรมย้อนหลัง