หน้าหลัก > กิจกรรม

โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์”
     ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์&r ...
1 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)
    เรียนเชิญ นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนโครการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561-2 ...
8 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้รับกับการจดสิทธิบัตร
ฟรี!!!!!โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร---------------------------------------- ...
14 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์)
เรียนคณะกรรมการทุกท่านขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
29 มี.ค. 65 - 29 มี.ค. 69
กิจกรรมย้อนหลัง