หน้าหลัก > กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์)
เรียนคณะกรรมการทุกท่านขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
29 มี.ค. 65 - 29 มี.ค. 69
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น 10 มิ.ย. 65 ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น10 มิ.ย. 65 ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสวนหลวง ...
10 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 73
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม1. ถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภ ...
16 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 72
ห้องประชุมทองจักรี ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ห้องประชุมทองจักรี ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราช ...
20 มิ.ย. 65 - 20 ก.ค. 72
กิจกรรมย้อนหลัง