หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คลินิกตีพิมพ์รุ่น2 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการคลินิกวิจัยเพื่อตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูลในระดับนานาชาติ รุ่น 2 ครั้งที่ 1
#คลินิกตีพิมพ์รุ่น2ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม⭐️โครงการคลินิกวิจัยเพื่อตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูลในระดับนาน ...
2024-06-21 15:35:58
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไ ...
2024-06-20 11:31:19
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมฟัง การบรรยาย “วิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม SROI”
 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมฟัง ⭐️ การบรรยาย  “วิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม SROI&rdqu ...
2024-06-21 15:37:33
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอ ...
2024-06-21 15:47:24
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
#ววน.2569 #FF2569#งบประมาณแผ่นดิน2569#สกสว. ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม  ประชุมชี้แจงแนวทางการข ...
2024-06-18 15:38:45
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานให้ทุน           สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ปีงบประมาณ  ...
2024-06-17 17:33:15
การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (แผนงานด้าน ATMPs รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ และพัฒนาผลิตยา) ประจำปีงบประมาณ 2567-2568
วัตถุประสงค์ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพช่วงปลายน้ำ (สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการระดั ...
2024-06-17 17:27:50
วช.เปิดรับข้อเสนอ กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-วช)
ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็น ...
2024-06-17 17:23:01
ข่าวย้อนหลัง