หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญให้คำปรึกษาร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญให้คำปรึกษาร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย &nbs ...
2022-05-17 16:33:25
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...
2022-05-17 16:43:10
Smile Rangers สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมนำเสนอการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
Smile Rangers สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมนำเสนอการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ...
2022-05-12 17:56:08
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เตรียมพร้อมรับการประเมินและติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ววน. ปีงบประมาณ 2563 รอบ Stakeholders 3 กลุ่ม
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เตรียมพร้อมรับการประเมินและติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ววน ...
2022-05-12 17:49:38
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับทุนวิจัย บพข.
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับทุนวิจัย บพข.------ ...
2022-05-12 16:18:55
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดประชาระบือธรรม เขตด ...
2022-05-11 23:45:11
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้ ...
2022-05-11 23:41:42
ข่าวย้อนหลัง