หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(Human Research Protection: HRP) ครั้งที่ ๔
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(Human Research Protection: HRP) ครั้งที่ ๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-07-06 15:17:01

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(Human Research Protection: HRP) ครั้งที่ ๔ 

          สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(Human Research Protection: HRP)ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๖๑๐๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขั้นตอนและกระบวนการขอความยินยอมให้เข้าร่วมวิจัย และการเตรียมตัวของนักวิจัยในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมทั้งการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) โดยมีอาจารย์และนักวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท รวมทั้งผู้ที่สนใจจากทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมอบรมโครงการทั้งหมด จำนวน ๑๑๒ คน

          ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการฯ ต่อไป นอกจากนี้ โครงการอบรมดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย อันจะส่งผลให้งานวิจัยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

อนุธิดา แสงใส รายงาน

ฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ ถ่ายภาพ