หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > Food Valley 65 โหนดนวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย โดยนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมเทียบกับแผนงาน (ภาคผนวก 6 แนบสัญญา)
Food Valley 65 โหนดนวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย โดยนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมเทียบกับแผนงาน (ภาคผนวก 6 แนบสัญญา)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
25 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 73

25 ส.ค. 65 

Food Valley  65 โหนดนวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย
โดยนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมเทียบกับแผนงาน (ภาคผนวก 6 แนบสัญญา) พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) / สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป
    1. นำเสนอความคืบหน้าโครงการแผน โดยหัวหน้าแผน 10-15 นาที
    2. นำเสนอความคืบหน้าโครงการย่อย โดยหัวหน้าโครงการยอ่ย โครงการละไม่เกิน 10 นาที (กรณีเป็นงานวิจัยต่อเนื่องหรือต่อยอดขอให้ นำเสนอประเด็นเชื่อมโยงกับงานวิจัยในปัจจุบันด้วย) ผ่านออนไลน์