หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ ...
2023-02-09 16:40:41
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Propos ...
2022-12-16 10:03:40
"การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ 2566
???????? ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย "การจัดการทุนทางวัฒนธรร ...
2022-12-02 11:16:06
ประกาศทุนวิจัย ทุนวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ 2566
รายการเอกสารDownload1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ทุนวิจัยทุนวิศวกรสังคมDOWNLOAD2. คู่ ...
2023-01-13 15:02:07
ประกาศทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
รายการเอกสารDownload1. แบบฟอร์มการรับรองว่าจะได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติDOWNLOAD2.ค ...
2023-03-03 11:38:30
ประกาศทุนวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายการเอกสารDownload1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 2566DOWNLOAD2.ประกาศม ...
2023-01-13 15:12:15
ประกาศทุนวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายการเอกสารDownload1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 2566DOWNLOAD2. รายชื่ ...
2023-01-13 15:12:58
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) เป ...
2022-09-23 07:47:24
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2567
 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเ ...
2022-09-18 20:48:48
ข่าวย้อนหลัง