หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

ประกาศรับทุนอุดหนุนชุดโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2566
เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2566Fundamental FundรายการเอกสารDownload1. แบบฟอร ...
2021-11-05 16:20:49
ประกาศทุนวิจัยทุนที่ 7 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสาร ระดับนานาชาติ งบรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง1. แบบฟอร์มการรับรองว่าจะได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติDOWNLOAD2. ร ...
2021-09-15 14:38:57
ประกาศทุนวิจัยทุนที่ 9 ทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ งบรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)DOWNLOAD2. แบบฟอร์มข ...
2021-09-15 14:38:17
ประกาศทุนวิจัยทุนที่ 8 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ งบรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)DOWNLOAD2. แบบฟอร์มข ...
2021-09-15 14:41:12
ประกาศทุนวิจัยทุนที่ 6 ทุนสตาร์ทอัพ งบรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง1. แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ทุนสตาร์ทอัพ (START UP) 2565DOWNLOAD2. แบบฟอร์ ...
2021-09-15 14:42:06
ประกาศทุนวิจัยทุนที่ 5 ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคม งบรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2565DOWNLOAD2. แบบฟอร์ ...
2021-09-15 14:42:38
ประกาศทุนวิจัยชุดโครงการวิจัย 4 ด้าน งบรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 2565 (Update 23/8/6 ...
2021-09-15 14:43:21
ข่าวย้อนหลัง