หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)
ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)----------------------- ...
2022-05-02 15:54:12
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมแผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565 (รอบที่ 2)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย นวัตกรรมแผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabricatio ...
2022-04-28 11:13:14
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฏหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566---------------------------หัวข้อ การมีส่วนร่ว ...
2022-04-27 13:58:19
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (SOCIAL INNOVATION DRIVING UNIT)
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์(SOCIAL INNOVATION DRIVING UNIT) สำนัก ...
2022-04-25 11:50:11
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565-------------------- ...
2022-04-07 11:00:04
ประกาศประชาสัมพันธ์ เปิดให้นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจรับทุน---------------------------สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศ ...
2022-03-29 11:32:12
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประ ...
2022-03-28 15:53:45
[ThaiSC] เปิดรับข้อเสนอโครงการ ThaiSC Pioneer Program โดยขยายเวลาเพิ่มถึงวันที่ 18 มี.ค. 2565
ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)ThaiSC เปิดรับข้อเสนอโครงการ ThaiSC Pioneer Progra ...
2022-03-07 16:46:27
ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประ ...
2022-03-04 15:55:24
ข่าวย้อนหลัง