หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

ประกาศทุนวิจัย ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2566
รายการเอกสารDownload1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ...
2023-01-13 15:01:13
โครงการบูรณาการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ปี 2567 – 2570
          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหน่วยปฏิบัติการอุดมศึกษา ...
2021-12-23 16:15:35
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการ ...
2021-12-22 13:18:23
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ”
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจ ...
2021-12-22 13:16:26
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นักวิจัยที่สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.shorturl.at/f ...
2021-12-09 16:12:13
ประกาศรับทุนอุดหนุนชุดโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2566
เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2566Fundamental FundรายการเอกสารDownload1. แบบฟอร ...
2021-11-05 16:20:49
ข่าวปัจจุบัน