หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

ทุนอุดหนุนชุดโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2568
เอกสารเพิ่มเติมที่ https://ird.ssru.ac.th/page/doctotsri2568ลงทะเบียนอบรมระบบ NRIIS ที่ https://form ...
2023-09-09 14:13:55
ประกาศทุนวิจัย ทุนวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ 2566
รายการเอกสารDownload1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ทุนวิจัยทุนวิศวกรสังคมDOWNLOAD2. คู่ ...
2023-01-13 15:02:07
ประกาศทุนวิจัย ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2566
รายการเอกสารDownload1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ...
2023-01-13 15:01:13
โครงการบูรณาการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ปี 2567 – 2570
          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหน่วยปฏิบัติการอุดมศึกษา ...
2021-12-23 16:15:35
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการ ...
2021-12-22 13:18:23
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ”
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจ ...
2021-12-22 13:16:26
ข่าวปัจจุบัน