หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านการรองรับสังคมสูงวัย)
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านการรองรับสังคมสูงวัย)เนื้อความ :ด้ ...
2023-08-08 14:47:24
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ)
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวั ...
2023-08-08 14:45:27
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านสังคมและความมั่นคง)
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านสังคมและความมั่นคง)เนื้อความ :ด้วย ...
2023-08-08 14:43:57
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระดับอาเซียน)
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง ( ...
2023-08-08 14:40:17
ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือ Belmont forum Collaborative Research Actions (CRAs)
ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือ Belmont forum Collaborative Research Actions (CRAs)เนื้อความ :ด ...
2023-08-08 14:37:57
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทาง ...
2023-08-08 14:35:52
แจ้งการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ (R2R) ของมหาวิทยาลัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอแจ้งการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงิ ...
2023-08-07 17:42:28
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำการศึกษาต่อประเท ...
2023-08-07 11:15:53
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2568
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ...
2023-07-17 10:48:57
ข่าวย้อนหลัง