หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนวิจัย

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) เป ...
2022-09-23 07:47:24
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2567
 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเ ...
2022-09-18 20:48:48
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยประเภทงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยประเภทงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566&n ...
2022-09-12 23:58:37
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2566
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี ...
2022-09-11 14:26:31
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566- ...
2022-09-05 11:57:12
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT) “เปิดรับข้อเสนอ ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล“
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT)“ เปิดรับข้อเสนอ ทุนวิจัยแล ...
2022-08-22 10:18:54
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund 2567) ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. – 18 ก.ย. 65
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund 2567)เดิมตั้งแ ...
2022-08-17 15:49:41
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประ ...
2022-08-09 16:13:30
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทาง ...
2022-08-04 12:04:33
ข่าวย้อนหลัง