หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับชาติ
ข่าวประชุมวิชาการระดับชาติ

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43
The 43rd Electrical Engineering Conference (EECON-43) การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43Ev ...
2020-09-17 14:32:19
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14
The 14th Thailand Congress of Nutrition (TCN 2020) การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14Event ...
2020-09-17 14:26:54
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการครั้งที่ 39 ประจำปี 2564
The 39th Conference of Industrial Engineering Network 2021 การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการค ...
2020-09-17 14:17:05
The 42nd ICS WORLD CONGRESS : Surgical Care for Aging Population Amidst Global Climate Change
The 42nd ICS WORLD CONGRESS : Surgical Care for Aging Population Amidst Global Climate ChangeEvent D ...
2020-09-17 14:09:22
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (รูปแบบออนไลน)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (รูปแ ...
2020-09-17 14:02:45
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5
The 5th National Conference on Science and Technology การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทค ...
2020-09-17 13:31:47
การประชุมการศึกษาและพัฒนาครั้งที่ 16
[EDC2021] 16th Education and Development Conference การประชุมการศึกษาและพัฒนาครั้งที่ 16Event Date : ...
2020-09-17 13:20:10
ข่าวปัจจุบัน