หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ
ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง”
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป ...
2024-02-21 11:17:41
แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหา ...
2024-02-20 14:42:06
บุคลากรสถาบันวิจัยฯ อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
บุคลากรสถาบันวิจัยฯ อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ8 กุมภาพันธ์ 2567 เว ...
2024-02-15 18:22:37
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” (Risk Management)
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” (Risk Managem ...
2024-02-15 18:00:09
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งท ...
2024-02-15 16:30:19
รีบสมัครกันให้ฉ่ำ
 รีบสมัครกันให้ฉ่ำ --------------------------------------------#สวพ. เปิดอบรมหลักจริยธรรมก ...
2024-02-14 13:51:03
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ครั้งที่ 1/2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ค ...
2024-02-14 13:40:05
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2567  &nb ...
2024-02-14 13:38:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2567เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ...
2024-01-31 14:24:46
ข่าวย้อนหลัง