หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ
ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล (เพิ่มเติม) ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล (เพิ่มเติม) ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ...
2024-04-24 08:33:38
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งท ...
2024-04-09 12:14:32
ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ดำเนินการเข้าตอบแบบสำรวจข้อมูล
ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ดำเนินการเข้าตอบแบบสำรวจข้อมูล "เพื่อจัดกลุ่มอาจารย์ในมหาวิทยาลัยร ...
2024-03-18 11:36:33
คู่มือการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาสังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมการวิจัยในสัตว์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-160-1341 ต่อ 20-21 หรือ 24#SSRU#IRDSSRU#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#ส ...
2024-03-05 11:20:37
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง”
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป ...
2024-02-21 11:17:41
แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหา ...
2024-02-20 14:42:06
บุคลากรสถาบันวิจัยฯ อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
บุคลากรสถาบันวิจัยฯ อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ8 กุมภาพันธ์ 2567 เว ...
2024-02-15 18:22:37
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” (Risk Management)
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” (Risk Managem ...
2024-02-15 18:00:09
ข่าวย้อนหลัง