หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมติดตามโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ครั้งที่ 3
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมติดตามโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประ ...
2019-09-02 15:28:27
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและแผนปฏิบัติการด้านการบริก ...
2019-09-02 15:23:30
การพัฒนาและติดตามรายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีม สวพ. ลงพื้นที่ติดตามรายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ป ...
2019-09-02 14:44:36
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม R
        สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปร ...
2019-09-02 14:58:52
นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 2 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก
นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 2 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก    &nbs ...
2019-09-02 14:41:09
การพัฒนาและติดตามรายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
การพัฒนาและติดตามรายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562      ...
2019-09-02 14:49:54
ขอแจ้งกำหนดเวลาการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (R2R) ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอแจ้งกำหนดเวลาการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (R2R) ประจำปีงบประมาณ 2562คู่มือการจัดทำเล่มโครงการวิจัย ...
2019-07-24 12:10:45
ขอแจ้งกำหนดเวลาการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2/2562 กรกฎาคม)
1. คู่มือการจัดทำรายงานวิจัย.doc2. formatบทความ.docx3. ตัวอย่างหนังสือตอบรับNew ISERD Acceptance Let ...
2019-07-22 15:01:16
ทีมนักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง’สังคมสูงวัยกับประเด็นยุทธศาสตร์’ ร่วมกับนักวิจัยทั่วประเทศ
ทีมนักวิจัยสวนสุนันทา ได้รับเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง’สังคมสูงวัยกับประเด็นยุทธศาสตร์’ ร่ว ...
2019-08-08 11:30:59
ข่าวย้อนหลัง