หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)
ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)การพัฒนาสุขภาพ สังคม และ ...
2019-09-03 13:15:13
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ...
2019-09-09 10:21:13
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุข ครั้งที่ 8/2562
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณ ...
2019-08-30 09:23:26
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5      ...
2019-08-29 10:24:05
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 4/2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(Fast T ...
2019-08-23 17:22:26
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรมโครงการศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรมโครงการศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่         สถาบัน ...
2019-08-22 09:00:40
การประชุมเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การประชุมเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ         วันนี้ 19 ...
2019-08-19 15:54:21
สถาบันวิจัยและพัฒนาทำพิธีเจิมป้ายสถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนาทำพิธีเจิมป้ายสถาบัน          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ ...
2019-08-16 13:16:28
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมรับฟังนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมรับฟังนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิ ...
2019-08-15 13:03:57
ประชุมโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ประชุมโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย            วันนี้ 25 ก ...
2019-09-02 14:22:59
ข่าวย้อนหลัง