หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

มอบของขวัญให้กับกองพัฒนานักศึกษา
      วันนี้ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กองพัฒนานักศึกษาได้มอบค ...
2019-02-11 09:37:07
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมประชุมหารือคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ พูดคุยแนวทางดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมประชุมหารือคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์พูดคุยแนวทางดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจน ...
2019-02-28 13:17:47
อาจารย์ สัคพัศ แสงฉาย หัวหน้ากลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้มอบพิซซ่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา
       วันนี้ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ สัคพัศ แสงฉาย หั ...
2019-02-07 11:51:26
ผศ.ดร.สุมิตรา นวลมีศรี และอาจารย์ ดร.ปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ มอบของขวัญปีใหม่ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา
       วันนี้ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สุมิตรา นวลมี ...
2019-02-07 11:42:27
มอบของขวัญปีใหม่ให้กับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
        วันนี้ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ...
2019-02-07 11:32:13
มอบของขวัญปีใหม่ให้กับผอ.ชำนิ นิลอรุณ จากกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
        วันนี้ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ผอ.ชำนิ นิลอรุณ จากกองบริหารงานบุคคล สำนั ...
2019-02-07 11:32:38
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร วาระพิเศษ ครั้งที่ 3
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร วาระพิเศษ ครั้งที่ 3           ...
2019-02-28 09:56:12
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขมหา ...
2019-02-28 09:58:18
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562  & ...
2019-02-28 13:42:10
สถาบันวิจัยจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์และผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ด้วยโปรแกรม Scival
สถาบันวิจัยจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์และผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ด้วยโปร ...
2019-02-28 09:40:22
ข่าวย้อนหลัง