หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รวมมอบของขวัญปีใหม่
       วันนี้ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโ ...
2019-02-11 11:02:25
มอบของขวัญปีใหม่ให้กับสำนักทรัพย์สินและรายได้
        วันนี้ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา  สำนักทรัพย์สินแล ...
2019-02-11 10:19:29
มอบของขวัญปีใหม่กองบริการการศึกษา
       วันนี้ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กองบริการการศึกษา ...
2019-02-11 10:11:05
มอบของขวัญให้กับสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.)
        วันนี้ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันสร้างสรรค์และส่ง ...
2019-02-11 10:01:08
เข้ารับการสัมภาษณ์ในประเด็นด้านคุณภาพงานวิจัยบริการวิชาการและชุมชน
        วันที่ 21 ธันวาคมพ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 13.20 น. ณ ห้องประชุมสภามห ...
2019-02-11 09:54:00
มอบของขวัญให้กับกองพัฒนานักศึกษา
      วันนี้ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กองพัฒนานักศึกษาได้มอบค ...
2019-02-11 09:37:07
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมประชุมหารือคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ พูดคุยแนวทางดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมประชุมหารือคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์พูดคุยแนวทางดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจน ...
2019-02-28 13:17:47
อาจารย์ สัคพัศ แสงฉาย หัวหน้ากลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้มอบพิซซ่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา
       วันนี้ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ สัคพัศ แสงฉาย หั ...
2019-02-07 11:51:26
ผศ.ดร.สุมิตรา นวลมีศรี และอาจารย์ ดร.ปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ มอบของขวัญปีใหม่ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา
       วันนี้ 9 มกราคม พ.ศ. 2562  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สุมิตรา นวลมี ...
2019-02-07 11:42:27
มอบของขวัญปีใหม่ให้กับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
        วันนี้ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ...
2019-02-07 11:32:13
ข่าวย้อนหลัง