หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับทุนวิจัย จาก วช. ในข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับทุนวิจัย จาก วช. ในข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-07-01 10:55:05

.

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับทุนวิจัย จาก  วช. ในข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


ตามที่ วช. ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แพลตฟอร์ม ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายทางสังคม โปรแกรม ๗ โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔ แผนงาน ได้แก่
         ๑) แผนสำคัญ กลุ่มเรื่อง Zero Waste Thailand
         ๒) แผนงานสำคัญ กลุ่มเรื่อง PM2.5
         ๓) แผนท้าทายไทยด้านสังคม กลุ่มเรื่องการบริหารจัดการน้ำ
         ๔) แผนงานทุนท้าทายไทยเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
       
         ในการนี้ วช. ได้จัดทำประกาศเรื่องผลพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้ง ๔ แผนงานเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดเอกสารแนบ

3.แผนงานท้าทายไทยด้านสังคมกลุ่มเรื่อง-การบริหารจัดการน้ำ

4.แผนงานทุนท้าทายไทยเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม