หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-04 19:59:49


ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อเป็นผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยในพิธีเปิดการฝึกอบรมมี ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม โดยคุณธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โบลด์กรุ๊ป (ไทยแลนด์) ดร.รณกร ไวยวุฒิ จากสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการบรรยายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา โดยคุณอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากรด้านการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวกว่า 40 คน 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th