หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอแผนงานวิจัยต่อคณะกรรมการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอแผนงานวิจัยต่อคณะกรรมการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-05 22:36:18


ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอแผนงานวิจัยต่อคณะกรรมการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

     วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหัวหน้าแผนงานวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะผู้ดำเนินโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการย่อย เข้าร่วมนำเสนอข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยโครงการ “กระบวนการนวัตกรรมต้นแบบกล้วยหอมทองสู่การยกระดับและเพิ่มมูลค่าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย 10 โครงการ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัยต่อคณะกรรมการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน ในรูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th