หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ขับเคลื่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ จัดอบรมการเขียนบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ขับเคลื่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ จัดอบรมการเขียนบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-06 16:35:30


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ขับเคลื่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ จัดอบรมการเขียนบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

      วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรม “การเขียนบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Assistant Professor Dr. Muhammad Shahid Khan อาจารย์ประจําวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นวิทยากร ร่วมด้วย ผศ.อนันตชัย เอกะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้แปล ซึ่งมีคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน 

     โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติให้กับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมบทความ วิธีการค้นหาวารสารนานาชาติ รวมถึงการใช้เครื่องมือ SMART Tools สําหรับการวิจัย ทฤษฎี การสํารวจวรรณกรรมและจริยธรรม ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ในการช่วยพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อให้สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้ดียิ่งขึ้น

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน/อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

อารยา ยอดฉิม : ข้อมูล

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th