หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศสาขาประชาคมอาเซียน
โครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศสาขาประชาคมอาเซียน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-03-08 16:29:43

     โครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศสาขาประชาคมอาเซียน

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น.ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาผศ.ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อํานวยการ ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่  ได้ให้ข้อมูลกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการวิจัยของ ประเทศ สาขาประชาคมอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลปัจจัยนําเข้า กระบวนการบริหารจัดการ และผลผลิตการวิจัยถึงความเหมาะสมในการลงทุนวิจัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน ประเมินผลลัพธ์และ ผลกระทบของการวิจัยที่มีต่อประเทศ ต่อการเกิดผลในลักษณะที่ควรจะเป็นตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องของกลุ่มประชาคมอาเซียน รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนะทิศทางการสนับสนุนการ วิจัยในกลุ่มประชาคมอาเซียนของประเทศในอนาคตและเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการประเมินผลการวิจัย กลุ่มประชาคมอาเซียนของประเทศ เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงระบบและการดําเนินงาน การประเมินผลการวิจัยกลุ่มประชาคมอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1950200778412478