หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-08 19:57:43


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  ซึ่งในที่ประชุมได้มีการประกาศรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

กลุ่มที่ 1 หน่วยงานประเภทคณะ คือ คณะครุศาสตร์

กลุ่มที่ 2 หน่วยงานประเภทวิทยาลัย คือ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

กลุ่มที่ 3 หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา คือ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)

จากนั้นเป็นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 20 มกราคม 2564) รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 และรายงานผลการประเมินภาวะความเป็นผู้นำในการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมราชภัฏรวมใจสร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคม (Social Engineer) รายงานการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) รวมถึง ที่ประชุมยังได้พิจารณาให้ความเห็นเรื่องการพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2558 การพิจารณาเพิกถอนการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา รอบที่ 10/2563 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการพิจารณารายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th