หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2020 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition ณ HongKong Convention and Exhibition Center เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2020 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition ณ HongKong Convention and Exhibition Center เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-07-27 12:30:58


นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2020 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition ณ HongKong Convention and Exhibition Center เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

          สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน 2020 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition ในระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ ณ HongKong Convention and Exhibition Center เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าร่วมประกวดจำนวน 9 ผลงาน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่สามารถเดินทางไปประกวดผลงานด้วยตัวเองได้ จึงนำเสนอในรูปแบบ Poster โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 รางวัล เหรียญเงิน 3 รางวัล และเหรียญทองแดง 1 รางวัล ดังนี้

รางวัล Gold Medal

1. ผลงานเรื่อง : RE-NO-WASTE

โดย : ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร                          นักวิจัย

        นายมงคล อิงคุทานนท์                          ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

2. ผลงานเรื่อง : CARBON RUBBER FOAM FOR REMOVAL OF OIL SPILL

โดย : อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า               นักวิจัย

       อาจารย์จิตรลดา ชูมี                             ผู้ร่วมวิจัย

       อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์                    ผู้ร่วมวิจัย

       นายนันทวัฒน์ ขยันกสิกรรม                    ผู้ร่วมวิจัย

       นายพลเพชร ตาทิ                               ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ผลงานเรื่อง : KALA CLAY : CLAY-CARBON COMPOSITE FOR WATER TREATMENT

โดย : อาจารย์จิตรลดา ชูมี                            นักวิจัย

        อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า              ผู้ร่วมวิจัย

        อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์                   ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ผลงานเรื่อง : RE RAG-RELAX

โดย : อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี                นักวิจัย

       นางสาวสาธิตา แสงศิริตระกูล                   ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

5. ผลงานเรื่อง : THAI CONTEMPORARY JEWELRY FROM FRESH STUCCO

โดย : ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ                        นักวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัล Silver Medal

6. ผลงานเรื่อง : INSTANT PALM SUGAR DRINK FROM PALMYRA AND BUTTERFLY PEA FLOWER EXTRACT

โดย : ผศ.ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์                    นักวิจัย

        อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า              ผู้ร่วมวิจัย

        อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์                   ผู้ร่วมวิจัย

        นายต้นตระกานต์ ศรีคชะ                       ผู้ร่วมวิจัย

        นายกัมพล กุรัมย์                               ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวโยฐิตา จันทรส                         ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. ผลงานเรื่อง : GEOMETRY PEA

โดย : อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์                       นักวิจัย

       นางสาวเบญจพร เศรษฐพงษ์                    ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

8. ผลงานเรื่อง : COCO FESTA

โดย : ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ                         นักวิจัย

        นางสาวสมสมร สัจจา                          ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัล Bronze Medal

9. ผลงานเรื่อง : SAWASDEE NURSING ROBOT

โดย : อาจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์    นักวิจัย

        อาจารย์ ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์       ผู้ร่วมวิจัย

        นายเฉลิมพล ปุณโณทก                        ผู้ร่วมวิจัย

จาก : บัณฑิตวิทยาลัย