หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเสวนา บนเวทีกิจกรรม Highlight on Stage ในหัวข้อเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย (RDIC)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเสวนา บนเวทีกิจกรรม Highlight on Stage ในหัวข้อเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย (RDIC)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-04-18 13:02:59

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเสวนา บนเวทีกิจกรรม Highlight on Stage

ในหัวข้อเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย (RDIC)

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมเสวนา บนเวทีกิจกรรม Highlight on Stage ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ได้เสวนา ในหัวข้อเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย (RDIC) ภายใต้ หัวข้อเสวนาหลัก เรื่อง วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในหัวข้อเรื่องดังกล่าวได้กล่าวถึงรูปแบบการบริหารและรูปแบบการดำเนินการวิจัยแบบ SSRU- RDIC Model โดย R คือ Research D คือ Development I คือ Innovation ผลงานนวัตกรรม  อนุ/สิทธิบัตร และ C คือ Community Sustainability

#www.ird.ssru.ac.th                                                         

 #www.ssru.ac.th