หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-10 18:43:37


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2564

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานการอนุมัติทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากรตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาให้ความเห็น การทบทวนมติการขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ จำนวน 2 ราย การพิจารณาการขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ จำนวน 33 ราย การพิจารณาการขอรับเงินรางวัลผลงานด้านวิจัยระดับนานาชาติ จำนวน 1 ราย การพิจารณาการขอรับเงินรางวัลการสร้างชื่อเสียง ระดับชาติ จำนวน 1 ราย การพิจารณาการขอรับเงินรางวัลการอ้างอิงบทความวิจัย Citation จำนวน 2 ราย และการขอรับเงินรางวัลการจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 1 ราย และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน