หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเสวนา “การอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล”
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเสวนา “การอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-12 11:03:50


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเสวนา “การอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล”

        เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางสาวพรทิพย์ เรืองปราญ์ หัวหน้าสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมเสวนา "การอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล" โดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการรับนักศึกษา และการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ" และการบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล" โดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีผู้บริหารหน่วยงาน คณะ ศูนย์การศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุม 1212 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม และการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th