หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับโล่เกียรติคุณผลงานเด่นจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)
อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับโล่เกียรติคุณผลงานเด่นจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-10 17:26:03


อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับโล่เกียรติคุณผลงานเด่นจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

     วันที่ 10 สิงหาคม 2565 อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหัวหน้าทีมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จ จากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (University To Tambon : U2T) โครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022 จัดโดย สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

     ทั้งนี้ โครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการดำเนินงาน ร่วมกับทีมตำบล ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษา โดยผลการดำเนินงานของตำบลลิ่นถิ่นเป็นต้นแบบของการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและอาศัยภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน) ร่วมกับการพัฒนาตำบลให้สามารถยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอลอย่างสร้างสรรค์และก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ผู้ร่วมโครงการ ประชาชนและท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายบริการวิชาการ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU #U2TSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th