หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > “อาจารย์ อทิตยา บัวศรี” เข้ารับประกาศนียบัตรปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการ งานวิจัยและนวัตกรรม (PO)
“อาจารย์ อทิตยา บัวศรี” เข้ารับประกาศนียบัตรปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการ งานวิจัยและนวัตกรรม (PO)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-01-11 22:10:53


“อาจารย์ อทิตยา บัวศรี” เข้ารับประกาศนียบัตรปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการ งานวิจัยและนวัตกรรม (PO)

     วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับประกาศนียบัตรโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม (Project/Program Officer: PO) ของหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน.” รุ่นที่ 1 โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

     หลักสูตรดังกล่าวจัดโดยสำนักพัฒนาระบบ ววน. ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งหน่วยงานในระบบ ววน. สกสว. และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ศ. ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหัวหน้าโครงการ และมีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมทั้งจากหน่วยบริหารและจัดการทุน หน่วยรับงบประมาณที่เป็นสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และกระทรวงต่าง ๆ จำนวน 119 คน โดยมุ่งเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Active Learning Experience ในรูปแบบผสมผสาน ทั้งระบบ Online และ Onsite 

     หลักการเรียนรู้สำคัญในหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ (1) การบรรยาย - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเรียนรู้ในการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม ใน 5 กลุ่มวิชา (Online) ได้แก่ กลุ่มวิชาที่ 1 การบริหารและจัดการงานวิจัยระดับต้นน้ำ, กลุ่มวิชาที่ 2 การบริหารและจัดการงานวิจัยระดับกลางน้ำ, กลุ่มวิชาที่ 3 การบริหารและจัดการงานวิจัยระดับปลายน้ำ, กลุ่มวิชาที่ 4 การพัฒนาเครื่องมือหรือนวัตกรรมเพื่อการบริหารและจัดการงานวิจัย, และกลุ่มวิชาที่ 5 การพัฒนาผลงานและเส้นทางความก้าวหน้าของตนเอง (2) การเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านกรณีที่ประสบความสำเร็จ (case study) และการศึกษาดูงาน (site visit) หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมภายในประเทศ ในกลุ่มวิชาที่ 6 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดการเทียบเคียงและบูรณาการความรู้ในการปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม (3) การมอบหมายงาน (Assignment) ให้ฝึกปฏิบัติการจริง โดยมีระบบพี่เลี้ยง (Coaching) คอยชี้แนะให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

     ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้คือ ความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ ๆ สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ จัดระบบความคิดและประมวลความคิดสู่การพัฒนางานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

อาจารย์อทิตยา บัวศรี : ข้อมูล/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th