หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-11 22:47:13สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2564 

            เช้าวันนี้ (11 มีนาคม 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และ นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกองทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาการเสนอขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ การขอรับเงินรางวัลการอ้างอิงบทความวิจัย Citation และการขอรับเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย