หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564” ของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564” ของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-11 23:39:05


สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564” ของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมในการประชุมเสวนา ในหัวข้อ “พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 สิ่งที่ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Office : TLO) ต้องรู้” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในการเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นผู้สรุปสาระสำคัญ เรื่อง พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ที่มหาวิทยาลัยต้องรู้เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และการเสวนาในหัวข้อ “การวางแผนเพื่อดำเนินงานสำหรับ TLO ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 โดยดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วย ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล ผู้จัดการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรที่ดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอความเห็นในงานเสวนาดังกล่าว

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว : ข้อมูล

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th