หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-11 23:41:42


บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นางสาวอนุธิดา แสงใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการให้คำแนะนำและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผลักดันตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ (กพร.) และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง 4747 อาคาร 47 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

ฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ : ข้อมูล

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th