หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววารสาร > แนะนำวารสารระดับชาติ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 3
แนะนำวารสารระดับชาติ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-11-01 12:52:57


????แนะนำวารสารระดับนานาชาติ ประจำเดือน พฤษจิกายน 2564 ครั้งที่ 3????

                    ????IRD Journal Recommend????

????สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแนะนำวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

????สำหรับเดือนมีนาคมนี้ขอแนะนำ 3 วารสาร ในกลุ่มสาขา 2 สาขา

????1. กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ชื่อสารสาร วารสารวิชาการ  มทร.สุวรรณภูมิ

         Link : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/index

         index : TCI 2

????2. กลุ่มสาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ  มทร.สุวรรณภูมิ  (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

         Link : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/index

         index : TCI 2

????3. กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนา  วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

         Link : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/index

         index : TCI 2