หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-12-01 12:07:29


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่วิจัย ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อถ่ายทอดแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการประจำหน่วยงานคณะและวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการประชุมมีประเด็นสำคัญ เรื่อง การชี้แจงปฏิทินการรายงานผลดำเนินงานและรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด โดยการดำเนินงานดังกล่าวประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมวางแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับตำบล 2) กิจกรรมพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 3) กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและครอบครัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 4) กิจกรรมประเมินผลการดำเนินการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งผลลัพธ์จากโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและครัวเรือนที่ยากจน (ไม่พ้นเส้นเกณฑ์ความยากจน) ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และตำบลที่ดำเนินการมีฐานข้อมูลชุมชน นวัตกรรมชุมชน ผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรในชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาตำบลได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ฝ่ายบริการวิชาการ : ข้อมูล/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th