หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาหารือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและงานบริการวิชาการแก่สังคม
สถาบันวิจัยและพัฒนาหารือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและงานบริการวิชาการแก่สังคม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-01-12 11:50:56


สถาบันวิจัยและพัฒนาหารือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและงานบริการวิชาการแก่สังคม

     11 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ์ นักประชาสัมพันธ์ และนายทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยนวัตกรรมและงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยมี คุณศิริพรญา สุขวณิช ผู้อำนวยการสำนักสื่อสร้างสุข เข้าร่วมประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet)

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th