หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เตรียมพร้อมรับการประเมินและติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ววน. ปีงบประมาณ 2563 รอบ Stakeholders 3 กลุ่ม
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เตรียมพร้อมรับการประเมินและติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ววน. ปีงบประมาณ 2563 รอบ Stakeholders 3 กลุ่ม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-12 17:49:38


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา เตรียมพร้อมรับการประเมินและติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ววน. ปีงบประมาณ 2563 รอบ Stakeholders 3 กลุ่ม

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ์ นักประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินและติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2563 จากสำนักติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

     โดย สกสว. ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยในทุกกลุ่มที่ได้เข้าร่วมการดำเนินโครงการ เช่น กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่มผู้ประเมินโครงการ กลุ่มนักวิจัย และกลุ่มผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในงบประมาณแผ่นดิน ววน. ปีงบประมาณ 2563 นี้ มีโครงการวิจัยที่ถูกคัดเลือกให้เข้ารับการติดตามผลสำเร็จในรอบ Stakeholders 3 กลุ่ม ได้แก่ โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชนจังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model” สู่การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมลำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.นรินทร์ กากะทุม อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จะเป็นตัวแทนในการเข้ารับการติดตามความสำเร็จของโครงการวิจัยในครั้งนี้

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ข้อมูล

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th