หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-03-14 16:52:54

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562

         วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศศิพงศ์ประไพ  โดยมี ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม  และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผศ.ดร.รจนา จันทราสา, น.ส.พรทิพย์ เรืองปราชญ์ และบุคลากรภายในเข้าร่วมประชุม ในวาระการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญๆคือ รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๕ เดือน) ระดับหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ 5 เดือน) ระดับหน่วยงาน  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐)  รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ประจําปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ระดับมหาวิทยาลัย  รายงานสรุปผลโครงการวิจัย งบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการส่งรายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงานผลการดําเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความ ยากจนของประชาชนในท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1957094267723129